Lidmaatschap en contributie 2023

Geplaatst op 22-11-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Paul van Dijk, penningmeester

Opzegging lidmaatschap
Leden die hun lidmaatschap van De Hoop  wensen te beëindigen, moeten een verzoek hiertoe doen vóór 1 december a.s. door het sturen van een e-mail naar neggezpo.[antispam].@karzvdehoop.nl. Het lidmaatschap vervalt dan per het einde van dit jaar. Graag bij uw opzeggingsverzoek ook vermelden of u een sleutel hebt. Als deze bij ons retour is (N.B. Sleutel met vermelding van naam deponeren in de brievenbus van De Hoop), wordt de borg van € 15,- teruggestort.

Vaststelling contributie 2023
Als gevolg van de coronapandemie die in 2020 en 2021 ook onze roeivereniging trof, zowel in het roeien als het sociëteitsleven, is destijds op de contributies van 2021 een korting gegeven ter grootte van de stijging die anders zonder coronacompensatie zou zijn doorgevoerd. Bij de vaststelling van de contributie voor 2022 is opnieuw de korting verleend die ook in 2021 is berekend.

Nu de wereld sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne wederom geconfronteerd wordt met tegenslag – deze keer in de vorm van een energiecrisis die geleid heeft tot forse inflatie – heeft het bestuur gemeend ook voor 2023 na indexatie dezelfde korting te verlenen op de contributie 2023 als in 2021 en 2022.

De indexatie van de contributie geschiedt door toepassing van de CBS-index CAO-lonen (12-maands gemiddelden over periode november-oktober 2020/21 versus 2021/22). De indexatie is becijferd op 2,9%. Zie hiertoe bijgaand overzicht.

Het entreegeld voor nieuwe leden wordt niet verhoogd en blijft daardoor voor nieuwe leden vanaf 27 jaar gehandhaafd op € 215; voor nieuwe leden jonger dan 27 jaar op € 101.

Betaling in termijnen
Leden die de contributie in termijnen wensen te betalen, voor zover niet eerder reeds aangegeven, dienen voor 31 december per mail een machtigingsverzoek in te dienen bij de penningmeester via retseemgninnep.[antispam].@karzvdehoop.nl. N.B. Betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk in 10 gelijke delen. De berekende toeslag bedraagt € 40. Entreegelden kunnen niet in termijnen worden betaald.

Inning van de contributie
De contributienota’s worden in de 4e week van januari 2023 verzonden. Automatische incasso vindt derhalve in dezelfde week van januari plaats. Wilt u ervoor zorgen dat u tijdig voldoende saldo op uw rekening hebt, zodat de contributie ook daadwerkelijk kan worden geïnd. Het bespaart ons een hoop extra administratie. Leden die zelf hun contributie overmaken, wordt verzocht dit z.s.m. te doen na ontvangst van de factuur.

Bij betaling in (10) termijnen wordt de eerste termijn eind januari geïnd; de laatste ultimo oktober.

Paul van Dijk, Penningmeester

 

  

Contributie 2023

- Seniorleden (27 jaar en ouder)                      

€ 430 (excl. korting € 442)

- Leden jonger dan 27 jaar

€ 319 (excl. korting € 328)

- Jeugdleden jonger dan 14 jaar

€ 222 (excl. korting € 228) 

- Leden wonend in Noord- of Zuid-Holland, Utrecht, Z. Flevoland,
  buiten de postcodes 10.. t/m 15.., 20.., 21.., 24.. of 36..

€ 319 (excl. korting € 328)  

- Wonend in NL buiten Noord- of Zuid-Holland, Utrecht, Z. Flevoland

€ 222 (excl. korting € 228)

- Leden wonend buiten Nederland 

€ 167 (excl. korting € 172)

- Sociëteitsleden 

€ 178 (excl. korting € 184)

- Zeillid (= sociëteitslid + vignet)

€ 282 (excl. korting € 290)

- Vignet

€ 104 (excl. korting € 107)

Bijdragen 2023 - per kalenderjaar

- K.N.R.B. contributie incl. bijdrage NOC*NSF (verplicht):
  - Junioren
  - Senioren                                                                                

- Watersportverbond (indien van toepassing)  

 

- Kleedkastje (optioneel)

  


€  22,99
€  40,94

€  22,70*)

 

€  35,00

*) Goedkeuring tijdens de Algemene Vergadering Watersportverbond d.d. 10 december 2022

 

 

Entreegeld 2023 - eenmalig 

- Nieuwe leden 27 jaar en ouder                           

- Nieuwe leden jonger dan 27 jaar

€ 215,00

€ 101,00