Convocatie AV 17 april 2018

Geplaatst op 02-04-2018  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Jannemieke ter Horst

Het bestuur van de K.A.R. & Z.V. 'De Hoop' roept de leden van de vereniging op tot bijwoning van een Algemene Vergadering ("AV"). Deze AV zal worden gehouden op 17 april 2018 en aanvangen om 19:30u in de sociëteit van het verenigingsgebouw.

Op 16 april a.s. kunnen leden van 20:00-22:00 terecht in het verenigingsgebouw voor de beantwoording van vragen door de voorzitter die zij niet per e-mail of anderszins kunnen of willen stellen. Een aankondiging vooraf (aan rettizroov.[antispam].@karzvdehoop.nl ) wordt zeer op prijs gesteld.

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vragen van leden
 3. Vaststelling notulen  AV van 26 september 2017 en AV van 7 januari 2018
 4. Mededelingen bestuur
 5. Jaarverslag 2017
 6. Jaarrekening 2017
 7. Verslag van de Rekeningcommissie
 8. Goedkeuring Jaarrekening 2017
 9. Voorstel tot vervroegde aflossing langlopende hypothecaire lening
 10. Décharge van het bestuur voor het in 2017 gevoerde beleid
 11. Bestuurssamenstelling
 12. Beleidsvoornemens en doelstellingen van het bestuur voor 2018 in de vorm van een jaarplan 2018
 13. Botendoop
 14. Goedkeuring begroting voor het jaar 2018
 15. Benoeming Rekeningcommissie 2018
 16. Rondvraag

 

Toelichting

- Ad (1): De vergaderstukken liggen vanaf 10 april 2018 ter inzage op de leestafel en in de bibliotheek op het afgesloten gedeelte van de website en zijn alsdan ook per e-mail (siraterces.[antispam].@karzvdehoop.nl) op te vragen. Het bestuur wijst op de mogelijkheid om op voet van art. 9 lid 2 Huishoudelijk Reglement uiterlijk 9 april 2018 voorstellen bij de secretaris in te dienen. Dit kan via e-mail (siraterces.[antispam].@karzvdehoop.nl).

- Ad (2): Leden kunnen (ook) tot drie dagen voorafgaand aan de AV vragen per e-mail (siraterces.[antispam].@karzvdehoop.nl) indienen. De inhoudelijke beantwoording van deze vragen wordt goed voorbereid en gegarandeerd. Vragen kunnen natuurlijk ook ter vergadering gesteld worden.

- Ad (11): Het bestuur deelt op grond en naar aanleiding van art. 10A Huishoudelijk Reglement en art. 10 lid 2 Statuten mede dat aftredend en niet-herbenoembaar zijn: Bert van den Berg (commissaris zeilen) en Sabine van Dam (commissaris club). Het bestuur draagt Harald Kruithof voor als nieuwe commissaris zeilen. Hij zal tevens worden voorgedragen voor de functie vice-voorzitter. Monique van Schendelen wordt door het bestuur voorgedragen als nieuwe commissaris club. Conform art. 10 lid 3 Statuten zijn herbenoembaar: Erik de Rijk (penningmeester), John Graham (commissaris materieel) en Oscar Dinkelaar (commissaris wedstrijden). De bestuursfunctie commissaris leden blijft vacant. Eventuele tegenkandidaten voor vacatures kunnen worden gesteld overeenkomstig art. 10A lid 3 Huishoudelijk Reglement.

- Ad (12) Het bestuur is op grond van artikel 9 lid 1 sub (f) Huishoudelijk Reglement en het Verenigingsplan 2012 verplicht een kort jaarplan te presenteren, waarin onder meer kernpunten van het te voeren beleid in 2018 kort worden geduid.

 

Hebt u vragen of opmerkingen die niet per e-mail kunnen worden overgebracht, kom dan naar de hiervoor genoemde bijeenkomst op 16 april aanstaande of bel naar 06-14889908.