Convocatie Algemene Vergadering 25 september 2018

Geplaatst op 09-09-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Jannemieke ter Horst

Het bestuur van de K.A.R. & Z.V. 'de Hoop' roept de leden van de vereniging op tot bijwoning van een buitengewone Algemene Vergadering (‘AV’). Deze AV zal worden gehouden op 25 september 2018 en aanvangen om 19:30u in de sociëteit van het verenigingsgebouw.

Op 24 september a.s. kunnen leden van 20:00-22:00 terecht in het verenigingsgebouw voor de beantwoording van vragen die zij niet per e-mail of anderszins kunnen of willen stellen. Een aankondiging vooraf (aan rettizroov.[antispam].@karzvdehoop.nl) wordt op hoge prijs gesteld.

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen vragen van leden
  3. Vaststelling notulen voorgaande AV
  4. Mededelingen bestuur (waaronder de koers van de vereeniging)
  5. Botendoop
  6. Bestuurssamenstelling
  7. Rondvraag
  8. Sluiting


Toelichting

- Ad (1): De vergaderstukken liggen vanaf 18 september 2018 ter inzage op de leestafel en in de bibliotheek op het afgesloten gedeelte van de website en zijn alsdan ook per email (siraterces.[antispam].@karzvdehoop.nl) op te vragen. Het bestuur wijst op de mogelijkheid om op de voet van art. 9 lid 2 Huishoudelijk Reglement uiterlijk 17 september 2017 voorstellen bij de secretaris in te dienen. Dit kan via e-mail (siraterces.[antispam].@karzvdehoop.nl).

- Ad (2): Leden kunnen (ook) tot drie dagen voorafgaand aan de AV vragen per e-mail (siraterces.[antispam].@karzvdehoop.nl) indienen. De inhoudelijke beantwoording van deze vragen wordt goed voorbereid en gegarandeerd. Vragen kunnen natuurlijk ook ter vergadering gesteld worden.

- Ad (5): Het bestuur deelt op grond en naar aanleiding van art. 10A Huishoudelijk Reglement en art. 10 lid 2 Statuten mede dat aftredend en niet-herbenoembaar is: Oscar Dinkelaar (commissaris wedstrijden). Het bestuur draagt Frank Verschoor voor als nieuwe commissaris wedstrijden. Eventuele tegenkandidaten voor de vacature kunnen worden gesteld overeenkomstig art. 10A lid 3 Huishoudelijk Reglement.

Hebt u vragen of opmerkingen die niet per e-mail kunnen worden overgebracht, kom dan naar de bijeenkomst op 24 september aanstaande of bel naar 06-14889908.