Roei-instructie volwassenen

For English see below

Nicole Steffens en Merlyn Middelweerd zijn de instructie-coördinatoren. Zij zijn te bereiken via e-mail eitcurtsni.[antispam].@karzvdehoop.nl. Je kunt bij hen terecht met alle vragen over de verschillende roeicursussen en je aanmelden voor een cursus. Hoofd instructie volwassenen is Michel Siebeling (eitcurtsnidfooh.[antispam].@karzvdehoop.nl) Hij gaat over de technische inhoud van de instructie.

Roeicursussen

De Hoop organiseert de volgende roeicursussen voor leden: 

 • S1   Basiscursus voor beginnende roeiers (S = scullen: roeien met 2 riemen). Je leert roeien, aanleggen en sturen in stabiele boten (C-boten genaamd).
 • S2   Vervolg op S1. Je leert roeien in een stabiele boot voor 1 persoon (C1x). NB: na geslaagd te zijn voor S1 moet je eerst zelfstandig minimaal 4 maanden ervaring met roeien opdoen.
 • S3   Skiff-cursus: je leert roeien in een skiff (smalle boot voor 1 persoon).
 • B1   Basiscursus boordroeien. (B = boordroeien, roeien met 1 riem). Je leert boordroeien in stabiele C-boten
 • B2   Vervolg op B1. Je leert boordroeien in smalle, ‘gladde’ boten. NB: na geslaagd te zijn voor B1 moet je eerst zelfstandig 6 maanden ervaring met boordroeien opdoen.

Examens

 • Elke eerste zondag van de maand worden tussen 12.30 en 15.00 uur examens afgenomen. Let op: door wedstrijden of feestdagen kan dit verplaatst worden naar een andere datum.
 • Aanmelden voor een examen kan (na goedbevinden van de instructeur) minimaal 1 week voor de examendag per e-mail naar Rob Tijssen
 • S1-examens worden niet op deze zondag afgenomen, maar vinden plaats (na overleg met de examencommissie) tijdens de laatste les. De instructeur geeft de groep op.

Downloads

Belangrijk 

 • Als je besluit om instructie te volgen, dan dien je voor de betreffende periode in principe ook volledig beschikbaar te zijn. Er wordt een serieuze inzet van je verwacht. Het missen van lessen heeft niet alleen invloed op je eigen roeivorderingen, je dupeert hiermee ook je groepsgenoten en het lesprogramma van de instructeur.
 • Instructie bij De Hoop betekent het op weg helpen van leden naar een volgend roei-niveau. Roeien leer je vooral door regelmatig zelf kilometers te maken en door zelf veel te oefenen. Al dan niet met een eigen ploegje of via de wekelijkse Equipe roei-activiteit.

 

Rowing instruction for adults 

The instruction coordinators are Nicole Steffens and Merlyn Middelweerd, eitcurtsni.[antispam].@karzvdehoop.nl. In addition to signing up, you could also turn to them in case you have any questions regarding the various rowing courses. The Head of instructions for adults is Michel Siebeling. eitcurtsnidfooh.[antispam].@karzvdehoop.nl. He oversees the technical aspects of the courses.

Please note that all rowing courses are taught in Dutch. The main reason for this is one of safety. It is very important for everybody to be able to understand and to promptly execute the rowing commands.

Rowing courses

De Hoop offers the following rowing courses for members:

 • S1   Necessary basic skills for the starting rower. (S = Sculling: rowing with 2 oars). You learn the basic rowing technique and to handle, cox and moor a wider, stable boat (called C-boat).
 • S2   Follows the S1 course. You learn how to row in a solo stable boat (C1x). NB: Once you hold the S1 qualification, you first need to have rowed regularly for at least 4 months to gain more experience before you could apply for this course.
 • S3   Skiff course. You learn how to row in a skiff (narrow solo boat).
 • B1   Basic course to learn sweep rowing (B = “Boord”: the Dutch word for sweep rowing which is rowing with one oar). You will row in a wider, stable boat (called C-boat).
 • B2   Follows the B1 course. You will learn sweep rowing in a narrow racing shell-boat ('gladde boot' in Dutch). NB: Once you hold the B1 qualification, you first need to have rowed regularly for at least 6 months to gain more sweep row experience before you could apply for this course.

Exams

 • Rowing exams are taken on every first Sunday of the month, between 12.30 and 15.00 hours. Attention: due to public holidays or races on the Amstel the exams could be taken on another date.
 • After the okay of your instructor, you have to register to take the exam during the 7 days prior to the exam date per e-mail to Rob Tijssen.
 • Exception: S1 exams are not taken on the first Sunday of the month, but during the last lesson. The instructor will register the group.

Downloads

Important notice

 • When you decide to take a rowing course, you are expected to be fully committed and available for the relevant period. Missing lessons not only has impact on your own rowing progress, you also disappoint your fellow group members and influence the instructor’s lesson program.
 • Rowing instruction at De Hoop means helping members on their way to the next rowing level. You really learn to row better by making miles By practicing a lot yourself. Whether or not with your own crew and/or by joining the weekly Equipe rowing activity. 

 

nicole

michel

 

 

merlyn

 

Nicole Steffens Merlyn Middelweerd Michel Siebeling