Roei-instructie volwassenen - De Hoop (for English see below)

Nicole Steffens en Merlyn Middelweerd zijn de instructiecoördinatoren, te bereiken via e-mail eitcurtsni.[antispam].@karzvdehoop.nl. Bij hen kun je terecht met alle vragen over de verschillende cursussen en je aanmelden voor een cursus. Hoofd instructie volwassenen is Maud Kortbeek.

De Hoop organiseert roeicursussen op 3 niveaus: S1/B1, S2/B2, S3. In de S1/B1-cursussen wordt geroeid in C-boten. S = Scullen (roeien met 2 riemen). B = Boordroeien (roeien met 1 riem). C = C-categorie boot. Zie toelichting aan het einde van de tekst.

Download alvast de instructiegids.

S1

De basis voor het roeien wordt gelegd met de S1-cursus. Deze cursus is intensief om zo de vaardigheden eerder en goed te leren beheersen.

 • 16 lessen van 1½ uur - 2 lessen per week (na ongeveer 8 weken afroeien).
 • Cursuskosten: € 100,- (voor de vereniging, niet voor instructeurs. Via automatische incasso). Het lidmaatschap van De Hoop gaat in op de 1e lesdag.
 • Na akkoord van de instructeur kun je examen doen (het sturen is een onderdeel van het examen).

De laatste 2 lessen roei je in een C1-boot (bredere 1-persoons boot). De lessen worden gegeven in C-boten: C4x+ (cijfer = aantal roeiers, x = scullen, en + = gestuurd). Een S1-cursus bestaat bij voorkeur uit 4 cursisten.

 • Na deze cursus ben je bevoegd om via de site een S1-boot af te schrijven (onder afschrijven: links bovenaan: “Type”. Kies S I).
 • Je kunt nu meedoen aan het C-roeien. Zie informatie over C-roeien op de website.
 • Ook kun je nu deelnemen aan de Regioroeiwedstrijden op zaterdagmiddag (5 x per jaar). 
 • Bij de 1e les wordt de rode instructiegids uitgereikt.

S2

Deze cursus wordt gegeven in brede eenmansboten: C1. Om toegelaten te worden dien je na het S1-examen eerst minimaal 4 maanden te roeien in C4x+ en C1-boten (ong. 180 km ervaring opbouwen: op en neer naar het Kalfje is ca. 8 km). Daarna is aanmelden voor deze cursus pas mogelijk.

Bij aanmelding kun je aangeven in welke mate je het roeien in een C1-boot beheerst. Eventueel kan gevraagd worden om voor te roeien.

 • 8 lessen van 1½ uur - 1 les per week. Let op: maximaal 1 verhindering.
 • Cursuskosten: € 50,-  (voor de vereniging, niet voor de instructeurs - via automatische incasso).
 • Van cursisten wordt verwacht om (naast de les) min. 1x p. week in een C1-boot te oefenen.
 • Examen in een C1-boot.
 • De les wordt gegeven in C1 en C2x boten, maximaal 3 cursisten per instructeur.
 • Van november t/m maart wordt ’s avonds geen S2-instructie gegeven.

Na deze cursus ben je bevoegd om via de site een S2–boot af te schrijven (onder Boot afschrijven: links bovenaan: “type”. Kies S2).

S3

Na het behalen van het S2-examen en het goed beheersen van alle roeivaardigheden in S2-boten kan de S3-cursus (Skiff) worden gestart. Voor aanvang van deze cursus dien je voor te roeien bij Maud Kortbeek (hoofd instructie volwassenen). Via de e-mail kun je een afspraak maken.

 • 8 lessen van 1½ uur in een Skiff (1 les per week).
 • Cursuskosten: € 50,- (voor de vereniging, niet voor de instructeurs. Via automatische incasso).
 • Download het examenreglement voor de exameneisen.

B1

Voor de start van de B1-cursus dient men minimaal in het bezit te zijn van het S1-diploma. 

 • 8 lessen van 1½ uur in C4+ boten (1 les per week)
 • Cursuskosten: € 50,- (voor de vereniging, niet voor de instructeurs. Via automatische incasso).

NB: Bij boordroeien kan niet met een lege plaats geroeid worden. Aanwezigheid van de hele groep is van belang.

B2

Om tot de B2-instructie toegelaten te worden dien je na het behalen van de B1-bevoegdheid minimaal 6 maanden regelmatig in een C4+ of C2+ (bijv. de Ondine of Aan de Boorden) geroeid te hebben. De overgang van een C-boordboot naar een gladde boordboot is erg groot. Derhalve wordt aan de roeivaardigheid hoge eisen gesteld.

 • 8 lessen van 1½ uur in gestuurde boordroeiboten (1 les per week). Let op: maximaal 1 verhindering.
 • De les wordt gegeven in gladde boten: zie toelichting aan het einde.
 • De B2-cursus bestaat uit 4 cursisten.
 • Cursuskosten: € 50,-  (voor de vereniging, niet voor de instructeurs. Via automatische incasso).
 • Attentie: bij boordroeien kan niet met een lege plaats geroeid worden. Aanwezigheid van de hele groep is van belang.
 • Van november t/m maart wordt ’s avonds geen B2-instructie gegeven.

B3

 • Dit examen vindt plaats in een 2- (twee-zonder). 
 • Voor deze bevoegdheid is ruime roei-ervaring en een goede techniek nodig.
 • De Hoop voorziet niet in B3-cursussen; oefenen voor dit examen dient men zelfstandig te doen. Wel kan men mede-Hoopleden met ervaring in de 2- vragen om advies en coaching.

Roei-examen

 • Elke eerste zondag van de maand worden tussen 12.30 en 15.00 uur roei-examens afgenomen. Soms wordt van deze datum afgeweken als er bijvoorbeeld een wedstrijd op de Amstel is. Dat wordt dan bekend gemaakt via de e-Punt en via het mededelingenbord in de gang op de eerste verdieping. 
 • Aanmelden voor de examens kan (na goedbevinden van de instructeur) vanaf circa 3 dagen voor de examendag per e-mail naar Rob Tijssen
 • NB: S1-examens worden niet op zondag afgenomen, maar vinden plaats (na overleg met de examencommissie) voor of na de laatste les.
 • De uitslag wordt geadministreerd in het ledenbestand.
 • Download het examenreglement voor de exameneisen.

Toelichtingen bootsoorten

 • C-boten: o.a. voor training en recreatief roeien. Bredere en een meer stabiele boot dan een gladde boot. En kenmerkend: een afneembaar roer aan de achtersteven.
 • Gladde boten: smalle instabiele boot, zonder kiel en met een vast roertje onder de boot. Deze boot heeft een ‘gladde huid’ (niet overnaads).

Voor instructeurs

 • Kijk in de Bibliotheek (voor ingelogde leden) onder Instructie en examens voor de Leidraad Instructeurs Basiscursus

Rowing instruction at De Hoop

The instruction coordinators are Nicole Steffens and Merlyn Middelweerd, e-mail: eitcurtsni.[antispam].@kazvdehoop.nl. In addition to signing up, you can also turn to them in case you have any questions regarding the various rowing courses. The Head of Instructions for Adults is Maud Kortbeek. Please note that all rowing courses are taught in Dutch. The main reason for this is one of safety, it is very important for everybody to be able to understand and to promptly execute the rowing commands.

De Hoop offers rowing courses at 3 levels: S1/B1, S2/B2, S3. • S = Scull (rowing with 2 oars) • B = Board (rowing with 1 oar) • C = C-category boat. See definition at the end of this document.

Download the Rowing Instruction Guide.

S1

The necessary basic skills are being taught in this course. The objectives are to master the basic rowing skills and to be able to handle/cox the boat safely and with confidence in a relatively short time.

 • 16 Lessons of 1½ hours each – 2 lessons per week (exam after approx. 8 weeks)
 • Course costs: €100 (goes to the club, not to the instructors who are volunteers. Direct debit payment).
 • Your De Hoop membership is valid on the day of your 1st lesson.
 • During the 1st lesson you will be handed the red « rowing instruction guide ».
 • With a positive assessment from your instructor, you will be allowed to take the S1 exam. (Note: Coxing is an important part of the exam).
 • During the final 2 lessons of this course, you will try-out in a solo C1 boat.

The course is being taught in C-boats: C4x+ (C = type of boat; 4 = number of rowers; x = sculling; + = with cox). Typically, the S1 course consists of 4 pupils.

 • After the successful completion of this course, you are allowed to reserve boats at S1 level by using the reservation system on the website. (Afschrijven: left upper hand side: « Type. ». Choose SI).
 • You are now qualified to participate in the « C-rowing » activity on the 1st Tuesday evening of the month. See website and ePunt.
 • You are also qualified to participate in the Regional rowing competition (for beginners) « Regioroeien » (5x per year).

S2

Once you hold the S1 qualification, you might like to continue with the S2 course. To be eligible to enter the S2 course, you first need to have rowed 180 kilometres on your own and/or with a group in C4x+ and C1 boats in order to gain more confidence. (return trip to restaurant ‘t Kalfje -first windmill- is approx. 8 km).

Another option is to start the B1 course (See below). Equally, you need to have rowed 180 km to be eligible to enter this course.

When applying for the S2 course (always apply through the instruction coordinators), you will be asked for an indication of your rowing level in a solo C1 boat. On occasion it might happen that Maud Kortbeek (Head of Instruction Adults) will need to look at your rowing skills first.

 • 8 lessons of 1½ hours (1 lesson per week). Attention: max. 1 absence.
 • Course costs: €50 (goes to the club, not the instructors who are volunteers. Direct debit payment).
 • Lessons are being taught in C1 and C2x boats.
 • The S2 course consists of max. 3 pupils.
 • It is expected that you practice in a C1 at least once a week (aside from your lesson).
 • With a positive assessment from your instructor, you will be allowed to take the S2 exam. Exam in solo C1 boat on the first Sunday of the month.
 • From November – March there are no S2 courses.

After the successful completion of the S2 course, you are allowed to reserve boats at S2 level by using the reservation system on the website. (Boot afschrijven: left upper hand corner: « Type ». Choose S2)

S3

When you hold the S2 qualification and you master rowing in S2 boats, you might like to start the S3 course (Skiff). Before you are allowed to enter this course, you have to demonstrate your rowing skills to Maud Kortbeek (Head Instruction Adults).

 • 8 lessons of 1½ hours in a skiff (1 lesson per week)
 • Course costs: €50 (goes to the club, not the instructors who are volunteers. Direct debit payment).
 • With a positive assessment from your instructor, you will be allowed to take the S3 exam.

B1

In order to enter the B1 course, you should hold at least the S1 qualification.

 • 8 lessons of 1½ hours in a C4+ boat (1 lesson per week).
 • Course costs: €50 (goes to the club, not the instructors, who are volunteers. Direct debit payment).
 • With a positive assessment from your instructor, you will be allowed to take the B1 exam.

Attention: With board rowing, it is impossible to row with an empty seat. Therefore, the attendance of the entire group is of the utmost importance.

B2

When you hold the B1 qualification, you are expected to row regularly during approx. 6 months in C4+ or C2+ boats (i.e. Ondine or Aan de Boorden) in order to enter the B2 course. The reason being that the difference between sweeprowing in C-boats and racing shell boats is quite big. Mastering the sweeprowing technique is therefore required.

 • 8 lessons of 1½ hours in 4+ boats (1 lesson per week). Attention: max. 1 absence.
 • The boats used are « racing shell » boats. (see definition at the end of this document).
 • The instruction group consists of 4 pupils.
 • Course costs: €50 (goes to the club, not the instructors who are volunteers. Direct debit payment).
 • With a positive assessment from your instructor, you will be allowed to take the B2 exam on the first Sunday of the month.
 • Attention: With board rowing, it is impossible to row with an empty seat. Therefore, the attendance of the entire group is of the utmost importance.
 • From November – March there will be no courses during evenings.

B3

De Hoop does not provide B3 courses. For this level you need to row in a 2- boat (in Dutch « Twee zonder »). A lot of rowing experience and a very good rowing technique is required. You need to practice on your own. However, you could always ask fellow De Hoop members with 2- experience for advice and coaching.

Rowing exams

 • You can take rowing exams on every first Sunday of the month, between 12.30 and 15.00 hours. Occasionally, it might happen that this date is changed due to races on the Amstel or unforeseen circumstances. This will be communicated in the ePunt and on the noticeboard in the corridor on the first floor.
 • After the okay of your instructor, you have to register to take the exam during the 3 days prior to the exam date per e-mail to Rob Tijssen.
 • It will be appreciated to wear your De Hoop jersey during the exam (if you own one).
 • The result will be administrated in the membership list.
 • Download the exam requirements for more information.

Boat types

 • C-boats: for training and recreational rowing. These boats are wider and more stable than « racing shell » boats. C-boats are also recognisable by their keel and detachable rudder. C-boats come with lapstrake as well as smooth hull surfaces.
 • Racing shell-boats (in Dutch: “gladde boten”): Narrower, therefore more unstable boats, without a keel and with a permanent small rudder under the boat. These boats always have a smooth hull surface.