Algemene Vergadering

dinsdag 16 april 2019

 
Tijd
start om 19:30 uur
Locatie
K.A.R. & Z.V. ‘De Hoop’
 

Convocatie AV 16 april 2019

 

Het bestuur van de K.A.R. & Z.V. 'De Hoop' roept de leden van de vereniging op tot bijwoning van een Algemene Vergadering ("AV"). Deze AV zal worden gehouden op 16 april 2019 en aanvangen om 19:30 in de sociëteit van het verenigingsgebouw.

Op 15 april a.s. kunnen leden van 20:00-22:00 terecht in het verenigingsgebouw voor de beantwoording van vragen door de voorzitter die zij niet per e-mail of anderszins kunnen of willen stellen. Een aankondiging vooraf (aan voorzitter@karzvdehoop.nl) wordt zeer op prijs gesteld.

 

Agenda

 1. Opening

 2. Vragen van leden

 3. Vaststelling notulen AV van 25 september 2018

 4. Mededelingen bestuur

 5. Jaarverslag 2018

 6. Jaarrekening 2018

 7. Verslag van de Rekeningcommissie

 8. Goedkeuring Jaarrekening 2018

 9. Voorstel tot vervroegde aflossing langlopende hypothecaire lening

 10. Décharge van het bestuur voor het in 2018 gevoerde beleid

 11. Bestuurssamenstelling

 12. Beleidsvoornemens en doelstellingen van het bestuur voor 2019 in de vorm van

  een jaarplan 2019

 13. Botendoop

 14. Goedkeuring begroting voor het jaar 2019

 15. Benoeming Rekeningcommissie 2019

 16. Rondvraag

 

Toelichting

 

- Ad (1): De vergaderstukken liggen vanaf 9 april 2019 ter inzage op de leestafel en in de bibliotheek op het afgesloten gedeelte van de website en zijn alsdan ook per e-mail (secretaris@karzvdehoop.nl) op te vragen. Het bestuur wijst op de mogelijkheid om op voet van art. 9 lid 2 Huishoudelijk Reglement uiterlijk 8 april 2019 voorstellen bij de secretaris in te dienen. Dit kan via e-mail (secretaris@karzvdehoop.nl).

 

- Ad (2): Leden kunnen (ook) tot drie dagen voorafgaand aan de AV vragen per e-mail (secretaris@karzvdehoop.nl) indienen. De inhoudelijke beantwoording van deze vragen wordt goed voorbereid en gegarandeerd. Vragen kunnen natuurlijk ook ter vergadering gesteld worden.

 

- Ad (11): Het bestuur deelt op grond en naar aanleiding van art. 10A Huishoudelijk Reglement en art. 10 lid 2 Statuten mede dat aftredend en niet-herbenoembaar is: Rob Wijsbek (commissaris roeien). Het bestuur draagt Paula de Jonge voor als nieuwe commissaris roeien. Conform art. 10 lid 3 Statuten zijn herbenoembaar: Jannemieke ter Horst (voorzitter), Emma van Balen (secretaris) en Philip Breedveld (commissaris gebouw). De bestuursfunctie commissaris leden blijft vacant. Eventuele tegenkandidaten voor vacatures kunnen worden gesteld overeenkomstig art. 10A lid 3 Huishoudelijk Reglement.

 

- Ad (12) Het bestuur is op grond van artikel 9 lid 1 sub (f) Huishoudelijk Reglement en het Verenigingsplan 2012 verplicht een kort jaarplan te presenteren, waarin onder meer kernpunten van het te voeren beleid in 2019 kort worden geduid.

 

Hebt u vragen of opmerkingen die niet per e-mail kunnen worden overgebracht, kom dan naar de hiervoor genoemde bijeenkomst op 16 april aanstaande of bel naar 06-14889908.